Breadcrubs

Statut

 

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO „CUIAVIA” W INOWROCŁAWIU

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „CUIAVIA” zwany dalej „Klubem”.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104 z póź. zm.), Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z dnia 6 marca 1996 r.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) i postanowieniach niniejszego statutu.

§ 2

Klub jest samorządnym stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną oraz działa zgodnie z niniejszym statutem, Ustawą o kulturze fizycznej oraz przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3

Terenem działania Klubu jest miasto Inowrocław, powiat inowrocławski i gmina Inowrocław, a siedzibą Inowrocław ul. Krzymińskiego 4a.

§ 4

Klub może być również członkiem innych organizacji sportowych i społecznych.

 

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

§ 6

Klub używa godła, odznak i pieczęci organizacyjnych według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków. W nazwie Klubu winno znajdować się stwierdzenie, że Klub jest członkiem Związków Sportowych.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Klubu.

§ 7

Celem Klubu jest:

1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i gminy Inowrocław.

2. Dążenie do objęcia swoją działalnością najszerszych rzesz dzieci i młodzieży miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i gminy Inowrocław.

3. Stałe podnoszenie poziomu sportowego.

4. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkoleń.

5. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucie godności osobistej, zrozumienia zasady dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

§ 8

 1. Cele, o których mowa w § 7 Klub realizuje przez :

 1. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

 2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

 3. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki,

 4. popularyzowanie kultury zdrowotnej oraz higienicznego trybu życia,

 5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkolenia nad członkami Klubu,

 6. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

 7. prowadzenie działalności szkoleniowej.

 1. Cele określone w ust. 1 lit. f a) – e) stanowią nieodpłatną działalność pożytku publicznego

prowadzonego przez Stowarzyszenia.

 1. Cel określony w ust. 1 lit. F) – g) stanowi odpłatną działalność pożytku publicznego

prowadzonego przez Stowarzyszenie.

§ 9

Klub może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami w całości przeznaczana będzie na działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Osoba niepełnoletnia, która posiada pisemne zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych).

3. Członkami Klubu mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze statutem oraz przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

 2. Branie czynnego udziału w działalności Klubu i przyczynianie się do realizacji jego celów statutowych.

 3. Dbanie o dobro i rozwój Klubu, chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa.

 4. Propagowanie kultury fizycznej i sportu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Biernego i czynnego wyboru do władz Klubu pod warunkiem ukończenia 18 - tego roku życia.

 2. Brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu.

 3. Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz sprzętu będącego własnością Klubu na zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Klubu.

 4. Oceniania działalności Klubu i jego władz.

 5. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Klubu.

6. Noszenia odznaki Klubu i reprezentowania jego barw.

7. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał Zarządu Klubu.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Klubu.

2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający - osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w rozwoju działalności Klubu.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

 3. Członek honorowy Klubu posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem opłacania składek.

§ 16

 1. Członkostwo w Klubie członka zwyczajnego ustaje na skutek:

 1. skreślenia, wskutek nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu oraz w przypadku śmierci członka,

 2. wykluczenia, wskutek rażącego nieprzestrzegania statutu i regulaminów Klubu uchwał jego władz.

 3. Wystąpienie jest dobrowolne po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.

 

 1. Członkostwo w Klubie członka wspierającego ustaje na wskutek: skreślenia, wystąpienia lub wykluczenia.

 1. skreślenie następuje na wskutek nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku po uprzednim upomnieniu lub utraty osobowości prawnej,

 2. wystąpienie jest dobrowolne po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

 3. uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Prezydium Zarządu w pierwszej, a Zarząd Klubu w drugiej instancji.

 

3. Od uchwały Prezydium służy odwołanie do Zarządu Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

4. Uchwała drugiej instancji powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od daty wniesienia i jest ostateczna.

§ 17

W przypadku naruszenia postanowień statutu i regulaminów Klubu lub uchwał jego władz, na członka Klubu mogą być nakładane kary określone w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Klubu.

 

 

§ 18

 1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody.

 2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu.

§ 19

 1. Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków - Delegatów, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,

 2. Zarząd Klubu,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia.

 2. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej 50 % ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji każda z tych władz dokoptowuje na jego miejsce nowego członka z tym, że liczby dokoptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władza Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Klubu lub delegaci wybrani według zasad uchwalonych każdorazowo przez Zarząd Klubu.

 2. Delegaci wybierani są na okres 4 lat z tym, że mandaty ich wygasają z dniem ogłoszenia uchwały o zwołaniu następnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Przed upływem okresu wymienionego w ust. 2 mandat delegata wygasa na wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go przez zebranie, które go wybrało. W przypadku wygaśnięcia mandatu właściwe zebranie dokonuje nowego wyboru.

 

§ 22

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.

 2. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

 

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze zwołuje Zarząd Klubu raz na 4 lata.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Klubu obowiązany jest zawiadomić na piśmie wszystkich członków (delegatów), co najmniej na miesiąc przed terminem.

 2. Uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą żądać patroni Klubu, członkowie i Komisja Rewizyjna.

 3. Żądanie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu, co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 4. O uzupełnieniu porządku obrad Zarządu Klubu powinien powiadomić na piśmie członków i delegatów nie później niż tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

 5. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale, co najmniej 50% ogółu członków - delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na ilość obecnych.

§ 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad ustalonych i podanych do wiadomości zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:

 1. z inicjatywy Zarządu Klubu,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek co najmniej 50 % liczby członków Klubu.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie ramowych regulaminów Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 2. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Wojewódzki Zjazd Związków Sportowych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkich Związków Sportowych.

 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 4. Ocena działalności Klubu i praca jego władz oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Uchwalanie kierunków, programów rozwoju i działalności Klubu.

 6. Uchwalanie statutu Klubu i jego władz.

 7. Podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.

 8. Nadawanie godności członka honorowego.

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążenia majątku nieruchomego Klubu.

 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.

Zarząd Klubu.

§ 27

 1. Zarząd Klubu składa się z 9 - 15 członków w tym 8 – 13 wybranych przez Walne Zgromadzenie oraz przez Zarząd Klubu.

 2. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 3. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z V-ce Prezesów.

 4. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Klubu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Klubu w szczególności należy:

 1. Uchwalanie rocznych kierunków rozwoju i działalności Klubu w ramach programu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

 2. Realizowanie postanowień, statutu, uchwal i wytycznych Walnego Zgromadzenia.

 3. Uchwalanie planów działania Zarządu Klubu, planów finansowych i inwestycyjnych Klubu.

 4. Wybór i odwołanie urzędującego członka Prezydium Zarządu Klubu.

 5. Uchwalanie regulaminu Zarządu Klubu i jego komisji oraz zatwierdzenie regulaminu Prezydium Zarządu Klubu.

 6. Powoływanie stałych lub czasowych komisji.

 7. Zatwierdzanie sprawozdania rocznego i bilansu Klubu.

 8. Zatwierdzanie ramowej struktury organizacyjnej.

 9. Zatwierdzanie na wniosek Prezydium regulaminu organizacyjnego Klubu oraz zakresu uprawnień i odpowiedzialności urzędującego członka Prezydium.

 10. Zatwierdzanie sprawozdań rocznych Prezydium, Zarządu i jego Komisji.

 11. Rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Prezydium, członków i pracowników Klubu.

 12. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.

 13. Rozpatrywanie odwołań w sprawie przyjmowania, skreślania lub wykluczenia członków.

14. Podejmowanie uchwal w sprawach przystąpienia Klubu do innych organizacji i występowania z nich.

15. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

16. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.

17. Powoływanie, rozwiązywanie i ocena działalności sekcji sportowych.

18. Rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

Prezydium Zarządu Klubu.

§ 29

 1. Prezydium Zarządu Klubu składa się z 5 osób wybranych spośród członków Zarządu Klubu na jego pierwszym Posiedzeniu Plenarnym w tym: Prezesa, 2 V-ce Prezesów, sekretarza i skarbnika.

 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 30

 1. Pomiędzy Posiedzeniami Zarządu Klubu jego uprawnienia wykonuje Prezydium Zarządu z wyjątkiem spraw określonych w § 28 statutu pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.

 2. W imieniu Prezydium Zarządu Klubu nadzór nad działalnością pracowników etatowych Klubu sprawuje urzędujący członek Prezydium Zarządu Klubu.

 3. Szczegółowy zakres i tryb działania Prezydium Zarządu Klubu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

Komisja Rewizyjna.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w obecności dwóch członków Komisji. Uchwały podjęte na zebraniu, w którym uczestniczył tylko jeden członek Komisji Rewizyjnej są nieprawomocne.

 3. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 32

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, a w szczególności gospodarki finansowej oraz majątkowej.

 2. Kontrola sprawozdania rocznego i bilansu Klubu oraz wnioskowanie ich przyjęcia.

 3. Kontrola budżetu Klubu.

 4. Kontrola opłacania składek członkowskich.

 5. Wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

 7. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

 8. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu i jego Prezydium z głosem doradczym.

 

 

Sąd Koleżeński.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego.

§ 34

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie Klubu.

 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

 3. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Sąd Koleżeński.

​ROZDZIAŁ V

Majątek, Fundusz i gospodarka finansowa.

§ 35

 1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie , członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

 3. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 4. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 5. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36

Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.

 2. Dotacje i darowizny.

 3. Inne wpływy z działalności statutowej.

§ 37

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie Prezesa lub V-ce Prezesa oraz urzędującego członka Prezydium Zarządu Klubu.

 2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu, rozwiązanie się Klubu.

§ 38

Zmiana statutu oraz rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków – delegatów oraz § 23 pkt. 6.

§ 39

 1. Uchwała i rozwiązanie się Klubu określi tryb likwidacji.

 2. Uchwałę w przedmiocie przekazywania majątku Klubu dokonuje likwidator lub syndyk.

c

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO „CUIAVIA” W INOWROCŁAWIU

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „CUIAVIA” zwany dalej „Klubem”.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104 z póź. zm.), Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z dnia 6 marca 1996 r.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) i postanowieniach niniejszego statutu.

§ 2

Klub jest samorządnym stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną oraz działa zgodnie z niniejszym statutem, Ustawą o kulturze fizycznej oraz przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3

Terenem działania Klubu jest miasto Inowrocław, powiat inowrocławski i gmina Inowrocław, a siedzibą Inowrocław ul. Krzymińskiego 4a.

§ 4

Klub może być również członkiem innych organizacji sportowych i społecznych.

 

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

§ 6

Klub używa godła, odznak i pieczęci organizacyjnych według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków. W nazwie Klubu winno znajdować się stwierdzenie, że Klub jest członkiem Związków Sportowych.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Klubu.

§ 7

Celem Klubu jest:

1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i gminy Inowrocław.

2. Dążenie do objęcia swoją działalnością najszerszych rzesz dzieci i młodzieży miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i gminy Inowrocław.

3. Stałe podnoszenie poziomu sportowego.

4. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkoleń.

5. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucie godności osobistej, zrozumienia zasady dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

§ 8

 1. Cele, o których mowa w § 7 Klub realizuje przez :

 1. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

 2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

 3. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki,

 4. popularyzowanie kultury zdrowotnej oraz higienicznego trybu życia,

 5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkolenia nad członkami Klubu,

 6. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

 7. prowadzenie działalności szkoleniowej.

 1. Cele określone w ust. 1 lit. f a) – e) stanowią nieodpłatną działalność pożytku publicznego

prowadzonego przez Stowarzyszenia.

 1. Cel określony w ust. 1 lit. F) – g) stanowi odpłatną działalność pożytku publicznego

prowadzonego przez Stowarzyszenie.

§ 9

Klub może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami w całości przeznaczana będzie na działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Osoba niepełnoletnia, która posiada pisemne zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych).

3. Członkami Klubu mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze statutem oraz przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

 2. Branie czynnego udziału w działalności Klubu i przyczynianie się do realizacji jego celów statutowych.

 3. Dbanie o dobro i rozwój Klubu, chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa.

 4. Propagowanie kultury fizycznej i sportu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Biernego i czynnego wyboru do władz Klubu pod warunkiem ukończenia 18 - tego roku życia.

 2. Brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu.

 3. Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz sprzętu będącego własnością Klubu na zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Klubu.

 4. Oceniania działalności Klubu i jego władz.

 5. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Klubu.

6. Noszenia odznaki Klubu i reprezentowania jego barw.

7. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał Zarządu Klubu.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Klubu.

2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający - osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w rozwoju działalności Klubu.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

 3. Członek honorowy Klubu posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem opłacania składek.

§ 16

 1. Członkostwo w Klubie członka zwyczajnego ustaje na skutek:

 1. skreślenia, wskutek nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu oraz w przypadku śmierci członka,

 2. wykluczenia, wskutek rażącego nieprzestrzegania statutu i regulaminów Klubu uchwał jego władz.

 3. Wystąpienie jest dobrowolne po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.

 

 1. Członkostwo w Klubie członka wspierającego ustaje na wskutek: skreślenia, wystąpienia lub wykluczenia.

 1. skreślenie następuje na wskutek nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku po uprzednim upomnieniu lub utraty osobowości prawnej,

 2. wystąpienie jest dobrowolne po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

 3. uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Prezydium Zarządu w pierwszej, a Zarząd Klubu w drugiej instancji.

 

3. Od uchwały Prezydium służy odwołanie do Zarządu Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

4. Uchwała drugiej instancji powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od daty wniesienia i jest ostateczna.

§ 17

W przypadku naruszenia postanowień statutu i regulaminów Klubu lub uchwał jego władz, na członka Klubu mogą być nakładane kary określone w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Klubu.

 

 

§ 18

 1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody.

 2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu.

§ 19

 1. Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków - Delegatów, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,

 2. Zarząd Klubu,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia.

 2. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej 50 % ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji każda z tych władz dokoptowuje na jego miejsce nowego członka z tym, że liczby dokoptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władza Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Klubu lub delegaci wybrani według zasad uchwalonych każdorazowo przez Zarząd Klubu.

 2. Delegaci wybierani są na okres 4 lat z tym, że mandaty ich wygasają z dniem ogłoszenia uchwały o zwołaniu następnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Przed upływem okresu wymienionego w ust. 2 mandat delegata wygasa na wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go przez zebranie, które go wybrało. W przypadku wygaśnięcia mandatu właściwe zebranie dokonuje nowego wyboru.

 

§ 22

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.

 2. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

 

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze zwołuje Zarząd Klubu raz na 4 lata.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Klubu obowiązany jest zawiadomić na piśmie wszystkich członków (delegatów), co najmniej na miesiąc przed terminem.

 2. Uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą żądać patroni Klubu, członkowie i Komisja Rewizyjna.

 3. Żądanie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu, co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 4. O uzupełnieniu porządku obrad Zarządu Klubu powinien powiadomić na piśmie członków i delegatów nie później niż tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

 5. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale, co najmniej 50% ogółu członków - delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na ilość obecnych.

§ 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad ustalonych i podanych do wiadomości zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:

 1. z inicjatywy Zarządu Klubu,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek co najmniej 50 % liczby członków Klubu.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie ramowych regulaminów Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 2. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Wojewódzki Zjazd Związków Sportowych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkich Związków Sportowych.

 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 4. Ocena działalności Klubu i praca jego władz oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Uchwalanie kierunków, programów rozwoju i działalności Klubu.

 6. Uchwalanie statutu Klubu i jego władz.

 7. Podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.

 8. Nadawanie godności członka honorowego.

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążenia majątku nieruchomego Klubu.

 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.

Zarząd Klubu.

§ 27

 1. Zarząd Klubu składa się z 9 - 15 członków w tym 8 – 13 wybranych przez Walne Zgromadzenie oraz przez Zarząd Klubu.

 2. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 3. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z V-ce Prezesów.

 4. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Klubu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Klubu w szczególności należy:

 1. Uchwalanie rocznych kierunków rozwoju i działalności Klubu w ramach programu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

 2. Realizowanie postanowień, statutu, uchwal i wytycznych Walnego Zgromadzenia.

 3. Uchwalanie planów działania Zarządu Klubu, planów finansowych i inwestycyjnych Klubu.

 4. Wybór i odwołanie urzędującego członka Prezydium Zarządu Klubu.

 5. Uchwalanie regulaminu Zarządu Klubu i jego komisji oraz zatwierdzenie regulaminu Prezydium Zarządu Klubu.

 6. Powoływanie stałych lub czasowych komisji.

 7. Zatwierdzanie sprawozdania rocznego i bilansu Klubu.

 8. Zatwierdzanie ramowej struktury organizacyjnej.

 9. Zatwierdzanie na wniosek Prezydium regulaminu organizacyjnego Klubu oraz zakresu uprawnień i odpowiedzialności urzędującego członka Prezydium.

 10. Zatwierdzanie sprawozdań rocznych Prezydium, Zarządu i jego Komisji.

 11. Rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Prezydium, członków i pracowników Klubu.

 12. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.

 13. Rozpatrywanie odwołań w sprawie przyjmowania, skreślania lub wykluczenia członków.

14. Podejmowanie uchwal w sprawach przystąpienia Klubu do innych organizacji i występowania z nich.

15. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

16. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.

17. Powoływanie, rozwiązywanie i ocena działalności sekcji sportowych.

18. Rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

Prezydium Zarządu Klubu.

§ 29

 1. Prezydium Zarządu Klubu składa się z 5 osób wybranych spośród członków Zarządu Klubu na jego pierwszym Posiedzeniu Plenarnym w tym: Prezesa, 2 V-ce Prezesów, sekretarza i skarbnika.

 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 30

 1. Pomiędzy Posiedzeniami Zarządu Klubu jego uprawnienia wykonuje Prezydium Zarządu z wyjątkiem spraw określonych w § 28 statutu pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.

 2. W imieniu Prezydium Zarządu Klubu nadzór nad działalnością pracowników etatowych Klubu sprawuje urzędujący członek Prezydium Zarządu Klubu.

 3. Szczegółowy zakres i tryb działania Prezydium Zarządu Klubu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

Komisja Rewizyjna.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w obecności dwóch członków Komisji. Uchwały podjęte na zebraniu, w którym uczestniczył tylko jeden członek Komisji Rewizyjnej są nieprawomocne.

 3. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 32

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, a w szczególności gospodarki finansowej oraz majątkowej.

 2. Kontrola sprawozdania rocznego i bilansu Klubu oraz wnioskowanie ich przyjęcia.

 3. Kontrola budżetu Klubu.

 4. Kontrola opłacania składek członkowskich.

 5. Wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

 7. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

 8. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu i jego Prezydium z głosem doradczym.

 

 

Sąd Koleżeński.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego.

§ 34

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie Klubu.

 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

 3. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Sąd Koleżeński.

​ROZDZIAŁ V

Majątek, Fundusz i gospodarka finansowa.

§ 35

 1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie , członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

 3. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 4. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 5. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36

Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.

 2. Dotacje i darowizny.

 3. Inne wpływy z działalności statutowej.

§ 37

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie Prezesa lub V-ce Prezesa oraz urzędującego członka Prezydium Zarządu Klubu.

 2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu, rozwiązanie się Klubu.

§ 38

Zmiana statutu oraz rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków – delegatów oraz § 23 pkt. 6.

§ 39

 1. Uchwała i rozwiązanie się Klubu określi tryb likwidacji.

 2. Uchwałę w przedmiocie przekazywania majątku Klubu dokonuje likwidator lub syndyk.

 

Nasi sponsorzy

Top